Khảo sát

Khảo sát

- Khảo sát địa hình, thuỷ văn
- Khoan thăm dò và thí nghiệm địa chất;

- Điều tra và thí nghiệm mỏ vật liệu xây dựng.

 

Chia sẻ: